foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MISIUNEA ȘCOLII: Formarea tinerilor pentru o societate deschisă, pentru economia viitorului și pentru cetățenie activă urmând integrarea într-o Europă unită.

Colegiul Economic

“Dimitrie Cantemir” Suceava

Scoala Europeana

 

ACTE NORMATIVE CU CARACTER GENERAL ŞI SPECIFIC

cu modificările şi completările ulterioare

 

OMEC 5991 aprobare Metodologie mobilitate 2021-2022

OMEC 5991 din 2020 Metodologie Calendar mobilitate 2020-2021

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OM nr. 5259 din 12.11.2019

CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021

 • Legea 1/2011 – legea educaţiei naţionale
 • Legea 53/2003 – Codul muncii actualizat 2017
 • Ordinul nr. 5079/31 august 2016 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar;
 • Ordinul nr. 3382/22.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018;
 • Ordinul nr. 6143/1.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar;
 • Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 • Ordinul nr. 5530/5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare;
 • Ordinul nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • Ordinul nr. 5555/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse şi asistenţă educațională;
 • Ordinul nr. 5554/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic;
 • Ordinul nr. 6141/1.11.2011 privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţare a învăţământuluipreuniversitar;
 • Ordinul nr. 5005/12.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal;
 • Ordinul nr. 5222/29.08.2011 privind metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificărilor profesionale a elevilor din ciclul inferior al liceului tehnologic care au parcurs un stagiu de pregătire practică;
 • Ordinul nr. 4421/27.08.2014 de modificare a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului superior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică:
 • Ordinul nr. 4888/26.08.2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 2 ani.
 • Legea 269/16.06.2004<LLNK 12007   920290EG0 şi Hotărârea nr. 1.294/13.08.2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea <LLNK 12004   269 10 201   0 18>Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimulării achiziţionării de calculatoare;
 • Hotărârea nr. 1.488/9.09.2004 şi Ordinul nr. 4.839/1.10.2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului naţional de  protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 3062/19.01.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan;
 • Ordinul nr. 5545/06.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu;
 • Ordinul nr. 3654/29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a;
 • Ordinul nr. 5379/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 5563/7.10.2011 privind aprobarea Condiţiilor de constituire a reţelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic;
 • Ordinul nr. 5485 din 29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice;
 • Ordinul nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceștia;
 • Ordinul nr. 5562/07.10.2011 pentrua probarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile;
 • Ordinul nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din învăţământul preuniversitar;
 • Ordinul nr. 4247/21.06.2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor;
 • Ordinul comun al Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului de Interne şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4703/349/5016/2002 privind intensificarea activităţilor de ordine publică şi creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ;
 • Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. 128/ 1994 privind măsurile pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor;
 • Legea nr. 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 • Ordinul nr. 5567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară;
 • Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Ordinul nr. 5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învăţământ preuniversitar;
 • Ordinul nr. 5573/07.10.2011 privindaprobarea Regulamentului de organizareşifuncționare a învăţământului special şi special integrat;
 • Ordinul nr. 5574/07.10.2011 pentruaprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integraț iînînvăţământul de masa;
 • Ordinul nr. 5349/7.09.2011 privindaprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școaladupășcoală";
 • Ordinul nr. 5248/31.08.2011 privind aplicareaProgramului "A douașansă“;
 • Ordinul nr. 5529/4.10.2011 privind aprobarea programelor școlare pentrue ducația de bază din cadrul programului „A douașansă” pentruînvăţământulsecundar inferior;
 • Ordinul nr.  4932/ 29.08. 2013 privind modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţeilingvisticeîntr-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelordigitale, din cadrulexamenului de bacalaureat
 • Ordinul nr. 3152/24.02.2014 privind aprobarea Planului cadru de învățământ  pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani;
 • Ordinul nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de  învățământ  preuniversitar;
 • Ordinul nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
 • Ordinul nr. 5231 din 14.09.2015 pentrua probarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România;
 • Ordinul nr.  5232 din 14 septembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar;
 • Ordinul 3554/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual;
 • Ordinul nr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial;
 • Ordinul nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directoriiadjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar;
 • Ordinul nr. 3247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018;
 • Ordinul nr. 4371/13.07.2017 privind aprobarea Metodologiei privind Managementul Sistemului Innformatic Integrat al Învăţământului din România ( SIIIR ) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar;
 • Ordinulnr. 4814/31.08.2017 privinda probarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a examenului national de definitivare în învăţământ;
 • Ordinul nr. 4792/31.08 2017 privind Organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2018
 • Ordinul nr. 4793/31.08.2017 privind Organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar2017-2018;
 • Ordinul 4787/30.08.2017 privinda probareaCalendarului de administrare a evaluărilornaționale la finalulclaselor a II-a, a IV-a și a VI-a înanulșcolar 2017/2018;
 • Ordinul nr. 4794/31.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regimintensiv, respective bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • Ordinul nr. 4797/31.08.2017 privind Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019;
 • Ordinul nr. 5061/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământînînvățământulpreuniversitar;
 • Ordinul nr. 5066/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământpreuniversitar;

 

 

Copyright © 2024 Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava - Toate drepturile rezervate.